Ďakujeme, že ste sa rozhodli poukázať 2% alebo 3% zo svojej dane v prospech Sport Friends Tvrdošovce 2013!

Ako poukázať 2%, resp. 3%

Vážení priatelia, priatelia športu, telesnej kultúry a pohybu všeobecne aj v tomto roku sa budete môcť slobodne rozhodnúť a poukázať 2%, resp. 3% z dane pre SFT2013 a obrovskou mierou tým prispieť k rozvoju zdravého životného štýlu nielen pre obyvateľov Tvrdošoviec.

Vaše 2%, resp. 3% budú slúžiť na podporu všetkých projektov SFT2013, ktoré Členská rada schválila na svojom zasadnutí pre nasledujúce obdobie.

Prehľadný postup nájdete na rozhodni.sk/poukazovatel.

Ak ste zamestnaný

Požiadajte do 15. februára zamestnávateľa o vykonanie Ročného zúčtovania preddavkov na daň z príjmov a nezabudnite uviesť, že budete darcom 2%, aby vám zamestnávateľ vystavil Potvrdenie o zaplatení dane. Keď dostanete Potvrdenie o zaplatení dane, vyplníte Vyhlásenie o poukázaní 2% z dane z príjmov a tieto dva formuláre doručíte nášmu občianskemu združeniu alebo daňovému úradu v mieste vášho bydliska do 30. apríla.

Ak si podávate daňové priznanie sami

Vyplňte v daňovom priznaní konkrétnu časť venovanú 2% z dane s názvom Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby podľa §50 zákona alebo Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov právnickej osoby. Vyplnené daňové priznanie doručte vášmu daňovému úradu do 30. marca a uhraďte daň.

Pre poukázanie 2% z dane vášmu občianskemu združeniu budete potrebovať tieto údaje:
Názov Sport Friends Tvrdošovce 2013
Adresa Železničná 65, 941 10 Tvrdošovce
IČO 42 33 49 77
Právna forma 701 – Združenie

Vyhlásenie o poukázaní

Vyhlásenie o poukázaní sumy do výšky 2%, resp. 3% zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby podľa zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov, ktorej bolo za zdaňovacie obdobie vykonané ročné zúčtovanie preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti.

Stiahni tlačivo

Potvrdenie o zaplatení dane

Potvrdenie o zaplatení dane z príjmov zo závislej činnosti na účely vyhlásenia o poukázaní sumy do výšky 2 % zaplatenej dane fyzickej osoby podľa zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov.

Stiahni tlačivo

Ako poukázať 3% z dane?

Aktivisti, ktorí v predchádzajúcom roku odpracovali dobrovoľnícky minimálne 40 hodín (hráči a realizačný tím ŠK Tvrdošovce B, LHS Carphunters Team, Perfect Ball Team Tvrdošovce a Bežecký klub Tvrdošovce), môžu poukázať až 3% zo svojej dane.

Ak chce dobrovoľník poukázať 3% z dane, musí získať potvrdenie o tom, že v roku 2013 odpracoval dobrovoľnícky minimálne 40 hodín. Toto potvrdenie môže vystaviť tzv. Vysielajúca organizácia alebo tzv. Prijímateľ (SFT2013).

Vysielajúca organizácia je tá, ktorá vysiela dobrovoľníka, aby vykonal nejakú aktivitu v prospech niekoho iného, alebo napr. do zahraničia - musí to byť organizácia, teda Potvrdenie ako Vysielajúca organizácia nemôže vystaviť samostatná osoba.

Prijímateľ je ten, v prospech koho dobrovoľník vykonáva aktivity - teda Potvrdenie ako Prijímateľ môže vystaviť ako nejaká organizácia, tak aj samotná fyzická osoba, v prospech ktorej dobrovoľník niečo vykonával.

Dobrovoľník nemusel odpracovať 40 hodín výlučne v prospech iba jednej organizácie, či jednotlivca - počet minimálne 40 hodín tak môže “vyskladať” aj z viacerých potvrdení od viacerých organizácií a jednotlivcov - spolu to však musí tvoriť minimálne 40 hodín.

Ak dobrovoľník získa potvrdenie (potvrdenia) o odpracovaní minimálne 40 hodín, tak môže poukázať 3% z dane.

Ak podáva daňové priznanie, tak v kolónke o poukázaní podielu zaplatenej dane označí, že poukazuje sumu do výšky 3% ( DP typ A, DP typ B). Povinnou prílohou k daňovému priznaniu sa tak stáva potvrdenie/potvrdenia o odpracovaní 40 hodín.

Ak ide o zamestnanca, tak vo Vyhlásení o poukázaní 2% (3%) z dane z príjmu uvedie sumu do výšky 3% a taktiež povinnou prílohou k vyhláseniu sa stáva Potvrdenie/potvrdenia o odpracovaní 40 hodí + Potvrdenie o zaplatení dane, tak ako aj po minulé roky.

V prípade otázok nás môžete kontaktovať na info@sft2013.sk alebo tel. č. 0905 858 554 (Ing. Marian Batyka).

Kde skončili Vaše 2%

V minulom roku sme z vašich 2% z daní, ktoré ste nám poukázali, zorganizovali športové, kultúrne a spoločenské podujatia, ktoré boli prioritne zamerané na Tvrdošovce a určené prevažne pre jej obyvateľov. My nezaháľame a slová meníme na skutky. Prehľad našich aktivít nájdete tu.